Có 1 kết quả:

pài bié

1/1

pài bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) denomination
(2) group
(3) school
(4) faction
(5) school of thought