Có 1 kết quả:

pài duì

1/1

pài duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

party (loanword)