Có 1 kết quả:

liú bù

1/1

liú bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spread
(2) to circulate
(3) to disseminate