Có 1 kết quả:

liú bì

1/1

liú bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malpractice
(2) long-running abuse