Có 1 kết quả:

liú xíng

1/1

liú xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

manifold (math.)

Một số bài thơ có sử dụng