Có 1 kết quả:

liú gǎn

1/1

liú gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flu
(2) influenza

Một số bài thơ có sử dụng