Có 1 kết quả:

liú gǎn bìng dú

1/1

liú gǎn bìng dú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) influenza virus
(2) flu virus