Có 1 kết quả:

liú yú xíng shì ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to become a mere formality