Có 1 kết quả:

liú xīng gǎn yuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a meteor catching up with the moon
(2) swift action (idiom)