Có 1 kết quả:

liú chàng

1/1

liú chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flowing (of speech, writing)
(2) fluent
(3) smooth and easy