Có 1 kết quả:

liú máng wú chǎn zhě ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄨˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lumpenproletariat (in Marxist theory)