Có 1 kết quả:

liú máng zuì ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄗㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the crime of hooliganism