Có 1 kết quả:

liú máng jí tuán ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gang of hoodlums