Có 1 kết quả:

liú xiè

1/1

liú xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flow
(2) to flood