Có 1 kết quả:

liú wǎng

1/1

liú wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

drift net (fishing)