Có 1 kết quả:

liú sū yù

1/1

liú sū yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ruff (Philomachus pugnax)