Có 1 kết quả:

liú luò tā xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wander far from home