Có 1 kết quả:

liú li liú qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hooliganism
(2) rowdyism