Có 1 kết quả:

liú lián wàng fǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to linger
(2) to remain enjoying oneself and forget to go home