Có 1 kết quả:

liú lí yù hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reunite after being homeless refugees