Có 1 kết quả:

liú yùn

1/1

liú yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) musical sound
(2) flowing rhythm (of poetry)
(3) cadence