Có 1 kết quả:

zhuó dù

1/1

zhuó dù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbidity