Có 1 kết quả:

zhuó jī yán

1/1

zhuó jī yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbidite (geology)