Có 1 kết quả:

zhuó jiǔ

1/1

zhuó jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unfiltered rice wine