Có 1 kết quả:

cè chuí

1/1

cè chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bob of plumb line