Có 1 kết quả:

hún zhuó

1/1

hún zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muddy
(2) turbid