Có 1 kết quả:

hún hún è è

1/1

Từ điển Trung-Anh

muddleheaded