Có 1 kết quả:

nóng xiāng

1/1

nóng xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong fragrance
(2) pungent