Có 1 kết quả:

huàn xióng

1/1

huàn xióng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

raccoon (Procyon lotor)