Có 1 kết quả:

huàn yī

1/1

huàn yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash clothes

Một số bài thơ có sử dụng