Có 1 kết quả:

Pǔ nà

1/1

Pǔ nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pune, second city of Mahārāshtra 馬哈拉施特拉邦|马哈拉施特拉邦 in western India