Có 1 kết quả:

hào rú yān hǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

vast as the open sea (idiom); fig. extensive (library)