Có 1 kết quả:

hào qì

1/1

hào qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vast spirit
(2) nobility of spirit