Có 1 kết quả:

làng zǐ huí tóu jīn bù huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a prodigal son returned home is worth more than gold