Có 1 kết quả:

fú yún

1/1

fú yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) floating clouds
(2) fleeting
(3) transient