Có 1 kết quả:

fú yún zhāo lù ㄈㄨˊ ㄩㄣˊ ㄓㄠ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

floating clouds, morning dew (idiom); fig. ephemeral nature of human existence