Có 1 kết quả:

fú guāng lüè yǐng

1/1

fú guāng lüè yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flickering light and passing shadows (idiom)
(2) blurred scenery
(3) cursory
(4) superficial