Có 1 kết quả:

fú lì dìng lǜ

1/1

fú lì dìng lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Archimedes' law of flotation