Có 1 kết quả:

fú dòng

1/1

fú dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float and drift
(2) unstable