Có 1 kết quả:

fú tǔ

1/1

fú tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) topsoil
(2) surface dust