Có 1 kết quả:

fú yán

1/1

fú yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pumice