Có 1 kết quả:

fú sī

1/1

fú sī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. chấn song
2. bức bình phong