Có 1 kết quả:

fú qiáo

1/1

fú qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pontoon bridge