Có 1 kết quả:

fú qiáo

1/1

fú qiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pontoon bridge

Một số bài thơ có sử dụng