Có 1 kết quả:

fú làn

1/1

fú làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excessive
(2) exorbitant
(3) excessively