Có 1 kết quả:

fú diǎn

1/1

fú diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computing) floating point