Có 1 kết quả:

fú diǎn yùn suàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

floating point operation