Có 1 kết quả:

fú zhǒng

1/1

fú zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swollen
(2) bloated
(3) edema
(4) dropsy