Có 1 kết quả:

fú huá

1/1

fú huá

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hoa, hư ảo, hão huyền, phù phiếm

Từ điển Trung-Anh

(1) ostentatious
(2) pretentious
(3) showy

Một số bài thơ có sử dụng