Có 1 kết quả:

fú bó

1/1

fú bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frivolous
(2) philandering